Gudstjeneste

4.jpg
 

Hva er egentlig gudstjenesten? 

Gudstjeneste. Kanskje er du en av de som har lurt på hva dette ordet egentlig betyr. Handler det om at Gud tjener oss – eller at vi skal tjene ham? Faktisk innebærer gudstjenesten begge deler – både at Gud tjener oss, og at vi tjener ham. Likevel er det Guds tjeneste for oss som kommer først,. For uten at Gud tilgir oss syndene og gir oss del i hans Sønns liv, kan vi ikke tjene eller tilbe ham.

Vi kan derfor si at vi har to retninger i vår gudstjeneste, ned og opp, at Gud tjener oss, og at vi tjener ham. Når vi samles til gudstjeneste, preger dette alt som skjer. I forkynnelsen av evangeliet, i dåpen og i nattverden tilgir Gud oss syndene – så der er det Gud som tjener oss. I andre deler av liturgien (de fastlagte ordene vi bruker på gudstjenestene våre) er det derimot vi som tjener Gud, for eksempel gjennom bønner og lovsanger. Når vi tilber Gud og takker ham, så skjer det alltid som en respons på det han allerede har gjort for oss. Vi tilber ham fordi han har frelst oss fra alle våre synder, fra dødens og Djevelens makt.

Forkynnelse

Mange tenker at forkynnelsen først og fremst er en hjelp til å leve etter Guds bud. Det er helt sant at forkynnelsen skal handle om dette. Likevel er ikke forkynnelsens viktigste funksjon å fortelle oss hvordan vi skal leve. Det viktigste forkynnelsen gjør er derimot å fortelle oss at Jesus har tatt bort alle våre synder på korset, at hans død har blitt til liv for oss og at han har seiret over Djevelen og hans åndehær. Forkynnelsen skal male Jesus Kristus for øynene våre så vi tror på ham alene.

For å sette det på spissen kan vi derfor si: Forkynnelsen handler ikke om hva vi skal gjøre – men hva Jesus har gjort for deg. Likevel forteller Bibelen oss at vi som tror, blir forandret av evangeliet. Vi blir til nye mennesker. Og siden vi er nye mennesker skal vi ikke leve som om vi ikke var det. Vi skal tvert i mot leve i kjærlighet til Gud og vår neste, slik som budene og formaningene i Bibelen lærer oss.

Nattverd

I Messiaskirken feirer vi nattverd hver søndag. Det gjør vi fordi nattverden er viktig. Den gir oss nemlig Guds nåde. I nattverden får vi syndene tilgitt, vi minnes om håpet om det evige liv, og forenes samtidig med Jesus Kristus og hverandre. Derfor tror vi at det er godt for alle kristne å motta nattverden hver søndag. Dette er dessuten en gammel kristen tradisjon, da de kristne fra begynnelsen av samlet seg om nettopp forkynnelsen og nattverden som gudstjenestens to viktige deler.

Vi tror at nattverden er for deg som deler vår lutherske tro – ved at du er døpt i den treenige Guds navn, tror at du trenger syndenes forlatelse og tror at du i nattverdens brød og vin spiser og drikker Jesu virkelige legeme og blod. Har du spørsmål om vår nattverdspraksis? Ta kontakt med en av prestene, så skal vi forsøke å svare deg.

Dåp

Det er ikke så ofte det er dåp i Messiaskirken. Likevel gleder vi oss over de som blir døpt i vår menighet, for Bibelen sier at dåpen faktisk frelser. Dåpen er nemlig et bad til gjenfødelse. Der blir vi født på ny til det nye livet med Jesus. Der lover Gud at han vil være vår Far, og ikke forlate oss, men føre oss til det evige liv. Siden Bibelen ikke forteller om noen nedre aldersgrense for når vi kan bli døpt, har heller ikke vi det. Vi døper både barn og voksne.

Vi tror vi at barna som blir døpt vil falle ut av nåden hvis de ikke blir opplært i troen og får høre om Jesus i oppveksten. Derfor er vi opptatt av at de som blir døpt får god opplæring i hva det vil si å være en kristen. Av den grunn har vi både søndagsskole og ungdomsgruppe, samtidig som vi har bibeltimer for de voksne. For gjennom forkynnelsen holder Gud oss fast i vår dåpspakt.

Liturgi

Messiaskirken er en liturgisk menighet. Det betyr at vi står i den kirkelige tradisjonen som kommer fra apostlene, og bruker faste ledd slik som de kristne før oss. Vi bekjenner syndene sammen, synger salmer og andre sanger, hører Guds ord lest, lytter til forkynnelse over dagens bibeltekst, bekjenner vår hellige tro, mottar nattverden og får velsignelsen lyst over oss. Alle disse hendelsene skjer i faste rammer der vi bruker de samme formuleringene hver søndag – akkurat slik som de første kristne.

Kanskje er liturgi noe som er litt fremmed for deg. Det er helt greit! Vi forventer ikke at de som kommer til menigheten skal være kjent med liturgi. Derimot vil vi invitere deg på en reise, der du litt etter litt kan bli kjent med liturgien og kjenne deg hjemme i den.

Mange opplever at de faste leddene skaper en god ramme rundt troen og livet midt i en kaotisk tilværelse. Du får komme til gudstjeneste hver uke og oppleve at sannheten om deg og Gud blir gjentatt med de samme ordene – at du er en synder som trenger nåde, samtidig som Gud i Jesus Kristus har steget ned for å frelse syndere og nå kommer til deg i gudstjenesten. Det er den dypeste sannheten om gudstjenesten og liturgien.

Her kan du se våre prekener.