Personvern

 
 

Vi bryr oss om ditt personvern

Vi vil at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger oppbevares på en trygg måte. Derfor har vi i tråd med EUs GDPR-regler utarbeidet rutiner som skal sørge for at vi håndterer personopplysninger på en lovlig og trygg måte. Du finner disse her.